Loteria Weź Łyk Natury – Rodowita
Zasady Loterii
Kup 6 butelek wody Rodowita

Kup 6 butelek wody Rodowita w dowolnej konfiguracji i zachowaj dowód zakupu

Zarejestruj zakup na www.wezlyknatury.pl

Zarejestruj zakup na www.wezlyknatury.pl

Sprawdź czy wygrałeś nagrodę

Sprawdź czy wygrałeś/łaś nagrodę dzienną i/lub tygodniową i zagraj o nagrodę główną

* Złoszenia do loterii od 01.06.20 do 12.07.20r. Losowania odbędą się: 9, 17, 24 czerwca i 1, 8, 15 lipca 2020r. Regulamin dostępny na stronie www.wezlyknatury.pl

Regulamin:

Weź udział

*Wszystkie powyższe pola i zgody są obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w loterii.

**Pole nie jest obowiązkowe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), informujemy, że administratorami danych osobowych uczestników niniejszej Loterii są: 
 2. Rodowita z Roztocza Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Grabnik 100, 22-440 Krasnobród, na rzecz której organizowana jest niniejsza loteria (tel. 22 166 166 0; e-mail: rodowita@rodowita.pl) 
 3. Organizator loterii, tj. PeterWild&Partners sp. z o. o. sp. k. Dane kontaktowe ww. administratora e-mail: office@peterwild.pl
 4. Administrator danych osobowych – Rodowita z Roztocza Sp. z o.o informuje, że: 
 5. Więcej...
  1. [CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA] będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Loterii w celu wykonania umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu (na podstawie art. 11  6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji tożsamości uczestnika, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania, 
  2. [ODBIORCY DANYCH] udostępnia dane osobowe Organizatorowi Loterii w celu jej prawidłowego przeprowadzenia. Może je także przekazać innym podmiotom w celach związanym z Loterią, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych pod względem prawnym, 
  3. [CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH PRZEZ UCZESTNIKA] podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. Konsekwencją braku pod
  4. [PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOWI] uczestnikowi przysługuje: 
   • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail: rodowita@rodowita.pl
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
  5. [OKRES PRZETWARZANIA] dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Loterią, tj. maksymalnie przez 5 lat; 
  6. [PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] dane osobowe uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 6. Administrator danych osobowych Organizator Loterii informuje, że: 
  1. [CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA] dane osobowe uczestnika Loterii pozyskane przez ww. administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotową Loterią, tj.: − w celu organizacji Loterii, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją Loterii i obowiązków sprawozdawczych, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do: 1/ weryfikacji tożsamości uczestnika oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania; 2/ przyznania oraz rozliczenia finansowego nagrody, tj. imienia i nazwiska uczestnika, adresu e-mail, dodatkowo w przypadku laureatów Nagród Głównych i laureatów Nagród Tygodniowych: adresu zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz nr ewidencyjnego PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku braku posiadania nr PESEL; − w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji tożsamości uczestnika, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz ew. adresu zamieszkania;
  2. [ODBIORCY DANYCH] dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Loterii, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
  3. [CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH PRZEZ UCZESTNIKA] podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Loterii. 
  4. [PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOWI] uczestnikowi przysługuje: 
   • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: rodowita@rodowita.pl
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie; 
  5. [OKRES PRZETWARZANIA] dane osobowe uczestników będą przechowywane nie dłużej niż do realizacji celów, dla których zostały zebrane: do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Loterią oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, tj. maksymalnie przez 5 lat, 
  6. [PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] dane osobowe uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 7. Mniej...

Pliki obrazów lub PDF. Maksymalnie 5MB.

Sprawdź czy Twój kod wygrał

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI